جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازکردنت واویلاه


سیما بینا

آسمون کاری ندار یارم بیدار یارم بیدار
ما می رم ماچی کنم آی گر خون ببار ه گر خون بباره
ای دایی دایی جونم خم گل به پات ریسونم (2)
را رفتنت واویلا قر کردنت واویلا
ناز کردنت میون دشت ، رقصیدنت واوای واوای سوزانده
را رفتنت خندیدنت میون دشت ، رقصیدنتواوای واوای سوزانده
چه خوش سایه ی کمر صوت کبوتر صوت کبوتر
چه خوش بازی کنم آی با زلف دلبر با زلف دلبر
ای دایی دایی جونم خم گل به پات ریسونم (2)
را رفتنت واویلا قر کردنت واویلا
ناز کردنت میون دشت ، رقصیدنت واوای واوای سوزانده
ناز کردنت خندیدنت میون دشت ، رقصیدنتواوای واوای سوزانده