جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازنین


ترانه سرا: بیژن سمندر
ویگن

از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزودوست دارم نازنین
با من برقص نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
دوست دارم نازنین
با من برقص نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
تو دلبر با نمکو شیرینی
رو حلقه خوبا مثل نگینی
مثل یه شاخه گل تو بوسهء باد
چه خوب می رقصی
چه به دل می شینی
نازتو بنازم که به چشمه دلم
فقط تو زیبای تو نازنینی
تو دلبر با نمکو شیرینی
رو حلقه خوبا مثل نگینی
مثل یه شاخه گل تو بوسهء باد
چه خوب می رقصی
چه به دل می شینی
نازتو بنازم که به چشمه دلم
فقط تو زیبای تو نازنینی
دوست دارم نازنین
با من برقص نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
کاشکی فقط دنیا بود من تو
یه کلبهء تنها بود من تو
وفا بود صفا بود من تو
فقط خود خدا بود من تو
کاشکی بمونی به همین شیرینی
رو حلقه خوبا مثل نگینی
مثل یه شاخه گل تو موسم باد
چه خوب می رقصی
چه به دل می شینی
نازتو بنازم که به چشم دلم
فقط تو زیبایی تو نازنین
دوست دارم نازنین
با من برقص نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
کاشکی فقط دنیا بود من تو
یه کلبهء تنها بود من تو
وفا بود صفا بود من تو
فقط خود خدا بود من تو
کاشکی بمونی به همین شیرینی
رو حلقه خوبا مثل نگینی
مثل یه شاخه گل تو موسم باد
چه خوب می رقصی
چه به دل می شینی
نازتو بنازم که به چشم دلم
فقط تو زیبایی تو نازنین
دوست دارم نازنین
با من برقص نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
چشمای تو نازنین
راهمو بست نازنین
لالالالالالا لالالالالالا لالالالالالالالالالا
پرسی چشم من شو تاریک ازچه رو با خورشید روشن دارم گفتگو
در آن چشمه بینم نقش آرزو در دل سپردم عمری یاد او ز حال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا لالالالالالالالالالا
از چشم هستی دور افتاده ام از شور مستی دور افتاده ام
در تاریکی ها پنهان مانده ام در راه جانان جان افشانده ام زحال من مپرس زدرد من مگو خزان شده بهار آرزو
لالالالالالا لالالالالالا
خران شده بهار آرزو