جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنازار دلی


خواننده: شاهرخ

نازار دلی را که تو یارش باشی
معشوقهء پیدا و نهانش باشی
زان میترسم که از دل آزردن تو
زان میترسم که از دل آزردن تو
دل خون شودو تو در میانش باشی
دل خون شودو تو در میانش باشی
دانی که به دیدار تو جونم تشنه
هرلحظه که بینمت فزونم تشنه
من تشنهء آن دو چشم مخمور توام
من تشنهء آن دو چشم مخمور توام
عالم همه زین سبب به خونم تشنه
عالم همه زین سبب به خونم تشنه
نازار دلی را که تو یارش باشی
معشوقهء پیدا و نهانش باشی
زان میترسم که از دل آزردن تو
زان میترسم که از دل آزردن تو
دل خون شودو تو در میانش باشی
دل خون شودو تو در میانش باشی
دانی که به دیدار تو جونم تشنه
هرلحظه که بینمت فزونم تشنه
من تشنهء آن دو چشم مخمور توام
من تشنهء آن دو چشم مخمور توام
عالم همه زین سبب به خونم تشنه
عالم همه زین سبب به خونم تشنه