جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمی پرستمت


هایده

به صبح نیمه روشنی
که زد طلوع عشق ما
قسم که می پرستمت
به آن سپیده سحر
به این غروب غم فزا
قسم که می پرستمت
به عشق پاکت
شدم هلاکت
به قبله شد تار
روم به خاکت
در این جوانی ز غصه پیرم
مشو تو راضی که من بمیرم
به اولین نگاه من
که شد پر از اشاره ها
قسم که می پرستمت
به این قسم ها دل تو یار دل من نشود
دیوانه ای چون تو که غم کار دل من نشود
به قطره های اشک غم
به شعله های آه دل
قسم که می پرستمت
به نیمه های آن شبی
که گفته ام خدا خدا
قسم که می پرستمت
قسم که می پرستمت
قسم که می پرستمت
قسم که می پرستمت