جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیگردم دور دنیا


پوران

اگه تا اونور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا میکنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا میکنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا میکنم
میام دره به دره
میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه
میگردم دور دنیا
میرم به قله قاف
میرم به شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون
تو کوچه های مهتاب

اگه زیر آب بری ماهی بشی
ماهیگیر میشم میام میگیرمت
اگه مثل ماه به زیر ابر بری
ابرا رو پس میزنم می بینمت
مثل شب دنبال روز
دربدر دنبالتم
اگه خوابم یا بیدار
هرجا با خیالتم
میام دره به دره
میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه
میگردم دور دنیا
میرم به قله قاف
میرم به شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون
تو کوچه های مهتاب

اگه تا اونور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا میکنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا میکنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا میکنم
میام دره به دره
میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه
میگردم دور دنیا
میرم به قله قاف
میرم به شهر آفتاب
میرم پرسون و پرسون
تو کوچه های مهتاب