جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیمیرم


شاهرخ

اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
تو منو خار نکن ،منو بیمار نکن ،عاشق دیوونه تو اینهمه آزار نکن
گله بسیار نکن ،شبمو تار نکن ،جملهء می خوام برم رودیگه تکرار نکن
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
با تو در پرده دلم رازو نیازی داره
کس نمیدونه پس پرده چه رازی داری
سر زلف تو هوس داره که چنگی بزنم
دست کوتاه منو میر درازی داره
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
تو منو خار نکن ،منو بیمار نکن ،عاشق دیوونه تو اینهمه آزار نکن
گله بسیار نکن ،شبمو تار نکن ،جملهء می خوام برم رودیگه تکرار نکن
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
با تو در پرده دلم رازو نیازی داره
کس نمیدونه پس پرده چه رازی داری
سر زلف تو هوس داره که چنگی بزنم
دست کوتاه منو میر درازی داره
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم
اگه بی وفا بشی ،رفیق نیمه راه بشی ،با کسی آشنا بشی ،میمیرم
اگه منو جا بذاری ،رو دلم پا بذاری ،بری تکو تنها بذاری ،میمیرم