جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیتونی مشت منو وا بکنی


رامش

می تونی مشت منو وا بکنی
منو پیش همه روا بکنب
میتونی همره این قطره اشک
دامنمو مثل دریا بکنی
اما مشکل بتونی
عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی
اما مشکل بتونی
عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاریتو پیدا بکنی
می تونی قهر بکنی ناز بکنی
از نو اون حرفا رو اغاز بکنی
می تونی قلبمو اتیش بزنی
با دلم غهها رو دمساز بکنی
اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاریتو پیدا بکنی
اما مشکل بنونی عشقمو هاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاریتو پیدا بکنی
می تونی رو دل من پا بذاری
منو با این همه غم جابذاری
می تونی عشقمو از من بگیری
دلمو بیکس و تنها بذاری
اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی
اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی