جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمکن ای دوست مکن


مرضیه

مکن ای دوست مکن
مکن ای دوست مکن
این همه بیداد مکن
این همه بیداد مکن
مبر از یاد مرا
مبر از یاد مرا
وز دیگران یاد مکن
وز دیگران یاد مکن
قربان برم روی تو را
قربان برم روی تو را
وان چشم جادوی تو را
روی تو را موی تو را
روی تو را موی تو را
کمند گیسوی تو را
کمند گیسوی تو را
بر لب بام بیا
بر لب بام بیا
گوشه ی ابرو بنما
گوشه ی ابرو بنما
روزه داران رخت
روزه داران رخت
منتظر ماه نواند
منتظر ماه نواند
قربان برم روی تو را
قربان برم روی تو را
وان چشم جادوی تو را
روی تو را موی تو را
روی تو را موی تو را
کمند گیسوی تو را
کمند گیسوی تو را

از آن زلف کجت زلف کجت
سلسله بر گردنم
ای حبیبم طبیبم
از آن لعل لبت لعل لبت
قوت روح و بدنم
ای حبیبم طبیبم
خیز و به رقص اندرا
ای صنم مه لقا
ای حبیب ای عزیز سروناز روانم
با من شیدا نشین
ای صنم مه جبین
ای حبیب ای عزیز کی میایی بر من
کی میایی بر من