جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمه جبین


ناصر

نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
دل تو مثل آینه صافه
اینو من از نگات می خونم
اینو من از نگات می خونم
وقتی دلتنگی غربت جونمو به لب میاره
وقتی که شقاوت شب رو گلوم خنجر می ذاره
وقتی از عالم و آدم درد و رنج و غم می باره
تنها نرمش نگاهت تو دلم امید می کاره
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
آسمون اینجا رنگوارنگه نازنین
زندگی ظاهرا قشنگه مه جبین
اما تو دلبر ایرونی بهترین یاور زمونی
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
دل تو مثل آینه صافه
اینو من از نگات می خونم
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
دل تو مثل آینه صافه
اینو من از نگات می خونم
اینو من از نگات می خونم
وقتی دلتنگی غربت جونمو به لب میاره
وقتی که شقاوت شب رو گلوم خنجر می ذاره
وقتی از عالم و آدم درد و رنج و غم می باره
تنها نرمش نگاهت تو دلم امید می کاره
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
دلامون اینجا خیلی تنگه نازنین
روزگار باهامون می جنگه مه جبین
اما تو چه خوبی می سازی
نازنین تو چه بی نیازی
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
دل تو مثل آینه صافه
اینو من از نگات می خونم
نازنین یار مهربونم
مه جبین روشنی خونم
دل تو مثل آینه صافه
اینو من از نگات می خونم...