جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن و تو


امیر آرام

مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
عشقیم منو تو عشقیم مایم ما خدایم
نفس تازه ی تو رو شنیدم رنگ عشقو در تو دیدم
عکس چشمات من کشیدم بو تنت در گل شنیدم
مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
عشقیم منو تو عشقیم مایم ما خدایم
حرفی تازه برای گفتن همیشه بوده تو سینه ی من
حرفی از عشق با تو بودن عبور از تو ، تو رو دیدن
مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
مایم منو تو مایم رودیم که به دریایم
حرفی تازه برای گفتن همیشه بوده تو سینه ی من
حرفی از عشق با تو بودن عبور از تو ، تو رو دیدن