جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن دوست دارم


آهنگساز: رضا صادقی
خواننده: دانیال

ها ولک چرا تنها نشستی
هیچی بوا خسته شودوم از بس چیزی نوشتوم
بابابی خیال ولش مو اومدم پیشت یک دقهاومدوم
مو که پدر ندارم تازه تو این شلوغی نمیشه بخونی

اگه تو با مو قهری مو دوستت داروم
اگه بری یک شهری مو تو رو دوست داروم
اگه تو با مو قهری موکه اشتیموم

تو قهر نکن با مو قهر بیماروم
تو ترک مکنبی مو
مو نمیزاروم
زندگی رواباد
کردی تو برام
تو از قفس آزاد کردی
کردیتو برام
بلم صدا کردی قربون صدات
دلم هوات کرده قربون هوات
اه اه خودت بیاآهآه آه .

عکس چشام پیداست مو تو رو میخوام
چشمون تودریاست مو تو رو میخوام
اگه مو و لیلا جونوم به فدات قبض دلمو پرداخت مهمون دلوم
اگه مو و لیلا جونوم به فدات قبض دلمو پرداخت مهمون دلوم
لیللا...اوه
اگه تو با مو قهری مو دوستت داروم
اگه بری یک شهری مو تو رو دوست داروم
اگه تو با مو قهری موکه اشتیموم

تو قهر نکن با مو
قهر بیماروم
تو ترک مکنبی مو .مو نمیزاروم
زندگی رواباد کردی تو برام
تو از قفس آزاد کردی کردیتو برام
بلم صدا کردی قربون صدات دلم هوات کرده قربون هوات

حالا

شبها کنار ماسه های ساحل
دل میگیره بهونه صداته
گفته بودی تا پای جون باهامی
اما شکستی قول و وعده ها مو
وقتیکه قهری دل دریا خونه
بیابا برگرد نگیر بهونه
دلوم میخواد منو و وسط توگرما تو باشیلیلی و مو مجنون

عکس چشام پیداست
مو تو رو میخوام
چشمون تودریاست مو تو رو میخوام
اگه مو و لیلا جونوم به فدات قبض دلمو پرداخت مهمون دلوم

اگه مو و لیلا جونوم به فدات قبض دلمو پرداخت مهمون دلوم
اگه تو با مو قهری مو دوستت داروم
اگه بری یک شهری مو تو رو دوست داروم
اگه تو با مو قهری موکه اشتیموم
تو قهر نکن با مو قهر بیماروم
تو ترک مکنبی مو
مو نمیزاروم
زندگی رواباد کردی تو برام
تو از قفس آزاد کردی کردیتو برام

دلم بلم صدا کردی قربون صدات دلم هوات کرده قربون هوات