جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنو ببخش


خواننده: کامران هومن

اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
******
منو ببخش اگه شبا ستارهارو میشمارم
منو ببخش اگه بهت خیلی میگم دوست دارم
منو ببخش اگه برات سبد سبد گل می چینم
منو ببخش اگه شبا فقط تورو خواب میبینم
******
اگه دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
******
منو ببخش اگه واسه چشای تو خیلی کمم
تو فرشته ای و من اگه فقط یه آدمم
منو ببخش اگه برات می میرمو زنده میشم
اگه با دیوونگیام پیش تو شرمنده میشم
منو ببخش اگه همش میسپرمت دست خدا
اگه پیش غریبه ها بجای تو میگم شما
******
مممممم
منو منو
منو منو
منو منو
منو منو
مممممم
منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم
نشونیت و نه به شب و نه دست آسمون بدم
منو ببخش اگه می خوام تو رو فقط واسه خودم
ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم
اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش
اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش