جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنم مجنون کویت


خواننده: الهه

منم مجنون کویت توئی لیلای لیلا
زشعله نگاهم شده عشقم هویدا
خدایا خدایا خدایا
عشق من من تو را می پرستم
بی تو هرگز ندانم چه هستم
گر روزی عشقت پایان پذیرد
کس جای آن را در دل نگیرد

منم مجنون کویت توئی لیلای لیلا
زشعله نگاهم شده عشقم هویدا
خدایا خدایا خدایا
بیگانه ام خوانی چرا
ای با دل من آشنا
ترکم مکن بحر خدا
تو می بری به خدا دل مرا