جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمنت


حبیب

گر بخارد پشت من
انگشت من
خم شود از بار منت پشت من
همتی کو تا نخارم پشت خویش
وارهم از منت انگشت خویش