جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



ملکه مشرق


مرتضی

تو مال کجائی بانو تاج سر مائی بانو
یکجومری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
دو بار
خاتون بارگاهی
سردار بی سپاهی
ملکه مشرق هستی
رو گنج نفت نشستی
تو مال کجائی بانو تاج سر مائی بانو
یکجومری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
دو بار
کلی امیری کردی
شاه و وزیری کردی
بخششیم اگر بود
از روی سیری کردی
تو کاج لاجوردی
فکر اسیری کردی
تو سر سرای ÷ولک حس غریبی کردی
تو مال کجائی بانو تاج سر مائی بانو
یکجومری دیگست مرامت بی بی شاهی بانو
دو بار