جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمطربا نرمک بزن


ترانه سرا: مولانا
پریسا

مطربا نرمک بزن
نرمک بزن
مطربا نرمک بزن
نرمک بزن
مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن
چون زنی بر نام شمس‌الدین تبریزی بزن
مطربا بهر خدا
مطربا بهر خدا تو غیر شمس‌الدین مگو
مطربا بهر خدا تو غیر شمس‌الدین مگو
بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تن
شمس دین و شمس دین و شمس دین می‌گوی و بس
شمس دین و شمس دین و شمس دین می‌گوی و بس
تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن
تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن
مطربا بهر خدا
مطربا بهر خدا تو غیر شمس‌الدین مگو
مطربا بهر خدا تو غیر شمس‌الدین مگو
بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تن
شمس دین و شمس دین و شمس دین می‌گوی و بس
شمس دین و شمس دین و شمس دین می‌گوی و بس
تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن
تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن
مطربا نرمک بزن
نرمک بزن
مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن
چون زنی بر نام شمس‌الدین تبریزی بزن
مطربا نرمک بزن
نرمک بزن