جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمش تقی


طوفان

مش تقی سلام علیکم قربون صفات برم
واسه من سیگار آوردی قربون دستات برم
مش تقی کاری نکردم پرونده سازی شده
آبروم رفت پیش مردم با زندگیم بازی شده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
قدیمیا راست می‌گفتن کف دادگستری لیزه
زندگی دست خودت نیست لای پرونده رو میزه
مش تقی کاری نکردم پرونده سازی شده
آبروم رفت پیش مردم با زندگیم بازی شده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
آقا ممد سر ایی لیوان آبو بده
علی پاسدار سرپایی طناب دارو بده
دیواری کشیدی از ما جیره کارو بده
اگه کشتین منو بابا جواب یارو بده
مش تقی کاری نکردم پرونده سازی شده
آبروم رفت پیش مردم با زندگیم بازی شده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
آقا ممد سر ایی لیوان آبو بده
علی پاسدار سرپایی طناب دارو بده
دیواری کشیدی از ما جیره کارو بده
اگه کشتین منو بابا جواب یارو بده
مش تقی کاری نکردم پرونده سازی شده
آبروم رفت پیش مردم با زندگیم بازی شده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده
مادرم غصه نخور زندون مال مرده
دست روی دلم نذار که پر درده