جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمسلمانان


خواننده: امیر آرام

چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم
نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم
نه از خاکم
نه از بادم
نه از آبم
نه از آتش
نه از عرشم
نه از فرشم
نه از اینم
نه از آنم
نه شرقیم
نه غربیم
نه بحریم
نه بری
نه ارکان طبیعیم
نه از افلاک گردانم
چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم
نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم


مکانم لا مکان باشد
نشانم بی نشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد
که من از جان جانانم
مکانم لا مکان باشد
نشانم بی نشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد
که من از جان جانانم
نه تن باشد نه جان باشد
که من از جان جانانم


چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم
نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم


دوئی از خود برون کردم
یکی بینم دو عالم را
دوئی از خود برون کردم
یکی بینم دو عالم را
یکی گویم یکی جویم
یکی دانم یکی خوانم
یکی دانم یکی خوانم
یکی گویم یکی جویم
یکی دانم یکی خوانم
یکی دانم یکی خوانم
چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم
نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم