جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمستم مستم - یک گل سایه چمن


فولکلور
پری زنگنه

یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
نه دستم بش میرسه بش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

بیا بریم قبله کوتی قبله کوتی قالی کنیم فرش قالی کنیم فرش
بوریای سرخ و سفید سرخ و سفید من قلیب پورتش من قلیب پورتش
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

بیا بریم شاهچراغ شاهچراغ عهدی ببندیم عهدی ببندیم
هرکدوم عهد بشکنیم عهد بشکنیم کمر نبندیم
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
نه دستم بش میرسه بش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته
مستم مستم مستم تیغت بریده شصتم

مستم مستم از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-19 03:26:55


مستم مستم از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:21:04


مستم مستم از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:56:09


مستم مستم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-02 00:24:28


مستم مستم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-02 00:24:40