جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمریم جان


الهه

مریم جان
مریم جان به خوبی تو هرگز دل نبردم
مریم جان
مریم جان به جز در کوی عشقت ره نبردم
مریم جان
مریم جان به تو گویم خدایا عاشقم من
مریم جان
مریم جان به غیر از تو دلی از کس نبردم
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
ستاره آسمون در آسمون نقش زمینه
خودم انگشتر و انگشتر و یارم نگینه
خودم انگشتر و انگشتر و یارم فیروزه
بیا آشتی کنیم آشتی کنیم دنیا دو روزه
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان
مریم جان به رویت جان مریم عاشقم من
مریم جان
مریم جان خدا داند که عشقت به دلم هست
مریم جان
مریم جان به کوی من اگر مریم نباشد
مریم جان
مریم جان چنین عمر و چنین دنیا نباشد
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
ستاره آسمون در آسمون نقش زمینه
خودم انگشتر و انگشتر و یارم نگینه
خودم انگشتر و انگشتر و یارم فیروزه
بیا آشتی کنیم آشتی کنیم دنیا دو روزه
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان
مریم جان آی مریم جان