جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمردونه تمومش کن


خشایار اعتمادی

مردونه تمومش کن، من طاقتشو دارم
هر بار ترحم بود، این بار نمی ذارم
مردونه تمومش کن
با عشق برو وقتی، با عشق نمی مونی
مردونه تمومش کن، وقتی که نمی تونی
تو میری و می مونی، این معنی رفتن نیست
اینبار تمومش کن، تا وسوسه با من نیست
با من نیست
مردونه تمومش کن
باید یه نفر از ما، از خاطره ها رد شه
من یا تو...نمی دونم، باید یه نفر بد شه
من پیش تو آرومم، تو پیش من آشوبی
انقدر به من بد کن، باور نکنم خوبی
مردونه تمومش کن
مردونه تمومش کن، من طاقتشو دارم
هر بار ترحم بود، این بار نمی ذارم
با عشق برو وقتی، با عشق نمی مونی
مردونه تمومش کن، وقتی که نمی تونی