جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمحمد


حمیرا

در جان که کرده منزل در جان که کرده منزل
جانان ما محمدجانان ما محمد
صد در گشاده بر دلصد در گشاده بر دل
جانان مامحمد آقای ما محمد
در جان که کرده منزل در جان که کرده منزل
جانان ما محمد آقای ما محمد
صد در گشاده بر دلصد در گشاده بر دل
جانان مامحمد جانان ما محمد
ما بلبلیم و نالانما بلبلیم و نالان
در گلستان احمددر گلستان احمد
ما لو’لو’ئیم و مرجانما لو’لو’ئیم و مرجان
امان ما محمدامان ما محمد
آهآقای ما محمد
مستغرق گناهیممستغرق گناهیم
هرچند که عذرخواهیم
پژمرده چون گیاهیم پژمرده چون گیاهیم
باران ما محمد وای باران ما محمد
در جان که کرده منزلدر جان که کرده منزل
جانان ما محمد آقای ما محمد
صد در گشاده بر دلصد در گشاده بر دل
جانان ما محمدجانان ما محمد
ما طالب خدائیمما طالب خدائیم
بر دین مصطفی ایمبر دین مصطفی ایم
بر در گهش گدائیمبر در گهش گدائیم
سلطان ما محمدآیآقای ما محمد
در جان که کرده منزلدر جان که کرده منزل
جانان ما محمدآقای ما محمد
صد در گشاده بر دلصد در گشاده بر دل
جانان مامحمد جانان ما محمد