جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمحتاج


ناهید

در کنج دلم جا داری
من عاشقو تو واویلا
قصد جان من را داری
من عاشقو تو واویلا
گل بهارت که نبود
برگ خزونت نشدم
به هر دری زدم ولی
عزیز جونت نشدم
عزیز جونت نشدم

من چشم به راهم
محتاج یک نگاهم
جز جرم گناه عشق
والله بی گناهم
والله بی گناهم
در کنج دلم جا داری
من عاشقو تو واویلا
قصد جان من را داری
من عاشقو تو واویلا

از جانت منو گفتی
قلب منو آزردی
در یاد خودم موندی
قلب منو سوزوندی

در یاد خودم تو رو نگه داشتم
هی خواستی بری اما که نگذاشتم
شکستی قلبمو به روت نیاوردم
تو آزردی منو تو رو نیازردم
در کنج دلم جا داری
من عاشقو تو واویلا
قصد جان من را داری
من عاشقو تو واویلا

از جانت منو گفتی
قلب منو آزردی
در یاد خودم موندی
قلب منو سوزوندی

در یاد خودم تو رو نگه داشتم
هی خواستی بری اما که نگذاشتم
شکستی قلبمو به روت نیاوردم
تو آزردی منو تو رو نیازردم
در کنج دلم جا داری
من عاشقو تو واویلا
قصد جان من را داری
من عاشقو تو واویلا
در کنج دلم جا داری
من عاشقو تو واویلا
قصد جان من را داری
من عاشقو تو واویلا