جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماه تابانم


مرضیه

ای گل جلوه ی این بستان بودی
وصلت بر تن عاشق جان بودی
در آن پرتوی لبخند شیرین
ای مه درد مرا درمان بودی
بازآ که یار من تو بودی
بهار من تو بودی رفتی
در این دیار بی قراران
قرار من تو بودی رفتی
ای گل جلوه ی این بستان بودی
وصلت بر تن عاشق جان بودی
در آن پرتوی لبخند شیرین
ای مه درد مرا درمان بودی
ماه تابانم جانا تو بودی
رشته ی جانم جانا تو بودی
عاشقی زارم ای گل تو کردی
مهر سوزانم جانا تو بودی
روشنی بخش شبای تاریک
در شبستانم جانا تو بودی