جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمادر


رضا صادقی

نور مهتابی به شبهام مثل آفتابی تو رویام
مثل یک نسیم عشقی مادر با تو من مالک دنیام
تو خود عشقو و صفایی نعمتی از اون خدایی
تو طراوت بهاری مادر تو صدای بی صدایی
تو صدای بی صدایی . . .
با تو من به وسعت ستاره ها خوشبختم
بی تو من گدا و با تو مادر صاحب صد تختم
ای تو آبادی من در اوج ویرانی ها
با وجودت با سعادت بی تو من بدبختم
با تو من به وسعت ستاره ها خوشبختم مادر
بی تو من گدا و با تو مادرم صاحب صد تختم
ای تو آبادی من در اوج ویرانی ها
با وجودت با سعادت بی تو من بدبختم
مادر مادر. . .
دل تو آفتابیه آسمونش آبیه
دل تو آفتابیه آسمونش آبیه
بگو مادر بگو مادر قلبت از من راضیه
دل تو آفتابیه آسمونش آبیه
بگو مادر بگو مادر قلبت از من....... راضیه
بگو مادر بگو مادر قلبت از من....... راضیه