جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلعبت


ترانه سرا: هما میرافشار
شاهرخ

گل آتیش روی لبهاته ،خوشگلی والله
عجب لبهائی داری والله
تو با اون داغ لبات سوزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشالاه
آ..............ی
دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله
عجب چشمائی داری والله
تو با اون برق چشات لرزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
آ..............ی
دل تو سنگو هزار رنگو
دل من واسه تو تنگو
تو میدونی تو میدونی
سرت جنگ تو دنیا و لعبتی هزار ماشاالا
تو با اون داغ لبات سوزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
گل آتیش روی لبهاته ،خوشگلی والله
عجب لبهائی داری والله
تو با اون داغ لبات سوزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشالاه
آ..............ی
دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله
عجب چشمائی داری والله
تو با اون برق چشات لرزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
آ..............ی
تو که میدونی چه زیبائی
عروس همه گلهائی
تو خوشگلتر از اینهائی
تماشا داری والله و لعبتی هزار ماشاالا
تو با اون داغ لبات سوزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
گل آتیش روی لبهاته ،خوشگلی والله
عجب لبهائی داری والله
تو با اون داغ لبات سوزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشالاه