جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهلحظه دیدار


رضا صادقی

لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام مستم
باز میلرزد دلم دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام مستم
باز میلرزد دلم دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
آی نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
آی نفروشی صفای زلفکم را دست
آبرویم را نریزی دل
ای نخورده مست , لحظه دیدار نزدیک است
لحظه دیدار نزدیک است
لحظه دیدار نزدیک است