جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقهرمانان_2


داریوش

قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
شمایی که وجودتون لبریز حس غیرته
لوحه افتخارتون مایه فخر ملته
اراده و همت کنین
از جون و دل نیت کنین
شادی پیروزی تونو
با ملتی قسمت کنین
برای پشتکارتون
خدا باشه یارتون
تو میدون جهانی
خدا نگهدارتون
قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
چشم ودل قبیله ای
همیشه دنبال شماست
دست دعای ملتی
بدرقه راه شماست
امید و دلگرمی ما
گرمی دل های شماست
جام طلای افتخار
پیشکش گل های شماست
کوچه به کوچه کو به کو
هوای فریاد شماست
لبریز احساس غرور
ملتی با یاد شماست
... ملتی با یاد شماست
قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
قهرمانان وطن افتخار ملتن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن
گل می کارن گل می زنن
از گل به دل پل می زنن