جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقلندر


عارف

درویش قلندر که به سر تاج گرفت
با تاج گدایی ز شهان باج گرفت
دلامون شکسته یا علی
زبونامون بسته یا علی
چشمامون همه به راه تو
مردای خسته یا علی
بس که بلند شد دستمون
سوی خدای آسمون
نقش خدا رو دستامون
حالا نشسته یا علی
مدد کن یا علی و یا علی و یا علی
مدد کن یا علی و یا علی و یا علی