جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقلب تائید اعتبار


داریوش

پریرویان قرار دل چو بستیزند بستانند
به فتراک جفا دلها چو بربندند، بر بندند
ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند، بفشانند
چو منصور از مراد آنان که بر دارند، بردارند
که با این درد اگر در بند درمانند، در مانند!