جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفقط خدا


فتانه

تو این دو روز دنیا آدم دلش می گیره
اسیر غم که باشه تو آتیشش می میره
تو این دو روز دنیا آدم دلش می گیره
اسیر غم که باشه تو آتیشش می میره
رنجونده منو حرفات اینو خودت می دونی
می خوام برم از پیشت نگو باید بمونی
رنجونده منو حرفات اینو خودت می دونی
می خوام برم از پیشت نگو باید بمونی
فقط خدا می دونه دل من مهربونه
تو این دور و زمونه کی قدر دل می دونه
غم بی همدمی رسواترم کرد
وای دربدرم کرد
غم بی همدمی رسواترم کرد
وای دربدرم کرد
تو این دو روز دنیا آدم دلش می گیره
اسیر غم که باشه تو آتیشش می میره
تو این دو روز دنیا آدم دلش می گیره
اسیر غم که باشه تو آتیشش می میره
فقط خدا می دونه دل من مهربونه
تو این دور و زمونه کی قدر دل می دونه
فقط خدا می دونه دل من مهربونه
تو این دور و زمونه کی قدر دل می دونه