جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفقط تو و


امیر آرام

تو خشت خام تو آینه ها
تو شعر و تو ترانه ها
تو ذره ها تو دانه ها
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
تو هر غزل تو قصه ها
تو شادی ها تو غصه ها
تو آه سرد خسته ها
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
کنار من نشستی
یه شاخه گل کنارم
این شاخه گل تو هستی
تو هر سکوت تو هر صدا
تو ماه و خورشید تو خدا
تو هر نگاه تو هر سلام
تو جمله ها تو هر کلام
فقط تو رو می بینم
کنار من نشستی
یه شاخه گل کنارم
این شاخه گل تو هستی
تو خواب ناز بچه ها
تو آب این دریاچه ها
تو خنده ها تو گریه ها
تو عطر گل تو باغچه ها
فقط تو رو می بینم
کنار من نشستی
یه شاخه گل کنارم
این شاخه گل تو هستی
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم
فقط تو رو می بینم