جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریب


الهه

بعد از این دیگر نیامد
بی وفا حتی به خوابم
میشوئ تنهای تنها
می دهم اینسان عذابت (2)
میروی اما به دنیای فراموشی
با غم سردی که میدانم هم آغوشی (2)
کاش از اول من به حالت بی وفا پی برده بودم
تو فریبم داده بودیمن فریبت خورده بودم
راه من از راه تو گشته جدا
دارم از تو من شکایت با خدا
ترک جانم کرده ای جانا چرا
بی وفایی بی وفایی بی وفا