جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریاد


خشایار اعتمادی

فریاد اگه گریه داره خنده
فریاد اگه دشنه دل ببنده
فریاد اگه نای نی بگیره
فریاد اگه قهرمان بمیره
فریاد اگه شعله تن به تن شد
فریاد اگه ریشه تیشه زن شد
فریاد اگه قصه غصه داره
فریاد اگه این گریه بزاره
فریاد... فریاد... فریاد
کی سنگ سقوطو زد به پرواز؟
کی اشک تو رو زد زیر آواز؟
از داغ تو دل به گریه دادم
هم غصه من برس به دادم
فریادم رو دریاب نازنینم
از عشق تو دیوونه ترینم
فریاد... فریاد... فریاد
فریاد اگه دل دشنه کشونه
فریاد اگه رستمم نتونه
فریاد از اشاره دوپهلو
فریاد از عشق بی هیاهو
فریاد اگه توی چاهه فریاد
فریاد اگه شیر به هق هق افتاد
فریاد از عقب گرد قلندر
فریاد اگه داغ داره مادر
فریاد...فریاد...فریاد