جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفرفره های بی باد


منصور

روی رف تنگ بلور
پشت سر ستون نور
از گلاب پاش طلا
میریزه عطر صدا
صدای ساعت گل
صدای یه قل دو قل
صدای زنجره ها
عشق بی وقفه ما
بگو پس فرفره ی چهار پر کاغذی کجاس؟
چشم کی دنبال دنباله ی بادبادک ماس؟
نذار قیقاج بزنه کله کنه پایین بیاد
اوج بادبادک ما رهایی ترانه هاس
ظهر داغ و کوه یخ
من و این گوله نخ
از تو دنباله ی من
سرخی لاله ی من
نکنه دوباره باز
بشکنه به سرو ناز
بال بادبادک ما
پر پرواز صدا
بگو پس فرفره چهار پر کاغذی کجاس؟؟
چشم کی دنبال دنباله بادبادک ماس؟؟
نزار قیقاج بزنه کله کنه پایین بیاد
اوج بادبادک ما رهایی ترانه هاس
ظهر داغ و کوه یخ
من و این گوله ی نخ
از تو دنباله ی من
سرخی لاله ی من
نکنه دوباره باز
بشکنه به سرو ناز
بال بادبادک ما
پر پرواز صدا
فرفره های بی باد بادبادکی که افتاد
یعنی که این بی نفس هوای تازه میخواد