جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفردا که شد


مانی رهنما

فردا که شد زندگی رو، شکل خودت تجربه کن
این بار تو بجای ما، آزادی رو ترجمه کن
فردا که شد رویاهاتو ،درگیر با تو طوفان نکن
راهای رفته ی مارو ،دوباره امتحان نکن
یه پرده ی تازه روی ،منظره های غم بکش
با جوهر خودت روی ،مشقای ما قلم بکش
تو فرداهای دوری که، ترسی توی دلت نشست
اون روزی که به اشتباه ،پلی به دست تو شکست
شاید بفهمی ما چرا ،با دست خالی اومدیم
خواستیم که گل کنیم ولی، تیشه به ریشمون زدیم

فردا که شد از آلبوم: بوی دیروز