جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغم


رضا صادقی

دیوونتم دیگه امنین پی تو
آوارتم مه شو و روز به یادتم
دیوونتم دیگه امنین پی تو
آوارتم مه شو و روز به یادتم
پروانتم مه که نسوختم از غمت
مستانتم مه دستونم به دامنت
پروانتم مه که نسوختم از غمت
مستانتم مه دستونم به دامنت
بیچارم از خوم موا برم به آسمون
او دور دورن اوسرتر از مرز زمون
اونجا بنینم مه با یه شاخه گل یاس
هرچند فقیرم اما زدنیام بی نیاز
هرچند فقیرم اما زدنیام بی نیاز
هر چند فقیرم اما زدنیام بی نیاز
دیوونتم دیگه امنین پی تو
آوارتم مه شو و روز به یادتم
پروانتم مه که نسوختم از غمت
مستانتم مه دستونم به دامنت
دگه غم ناخرم شادی بیا بزن خورنده
دگه غم ناخرم شادی بیا بزن خورنده
اگردم در به در دنبال یک فرشته پاک
فرشته ای که اهل آسمونن نهن از خاک
فرشته ای که اهل آسمونن نهن از خاک
مه ناامید نابوم از پی تو گشتن
خودم ایجام دلم تو ای یاون و دشتن
بازم اگردم بلکه ره بیابون
تو نور امیدی مه توی سرابون
دگه غم ناخرم شادی بیا بزن خورنده
دگه غم ناخرم شادی بیا بزن خورنده
اگردم در به در دنبال یک فرشته پاک
فرشته ای که اهل آسمونن نهن از خاک
فرشته ای که اهل آسمونن نهن از خاک
کسی که دردم از شعرنم بدونت
کسی که حرفم از تو نگاهم بخونت
بازم اگردم بلکه ره بیابون
تو نور امیدی مه توی سرابون
دگه غم ناخرم شادی بیا بزن خورنده
دگه غم ناخرم شادی بیا بزن خورنده
اگردم در به در دنبال یک فرشته پاک
فرشته ای که اهل آسمونن نهن از خاک
فرشته ای که اهل آسمونن نهن از خاک