جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهغروب


شاهرخ

غروب میاد فرود میاد ،خورشید جامیزاره
با یک کتاب قصه مییاد که آخری نداره
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
خورشید میره تا عاشقا سفره زمین بذارن
هرچی دارن به هم بگن ،جزاین کاری ندارن
یه چلچراغ تاریکی رو از دست شب میگیره
غروب میاد تا همه چی تو تاریکی بمیره
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
خورشید میره تا عاشقا سفره زمین بذارن
هرچی دارن به هم بگن ،جزاین کاری ندارن
یه چلچراغ تاریکی رو از دست شب میگیره
غروب میاد تا همه چی تو تاریکی بمیره
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه
دنیا برام همین دمه ،زندگیم یه شهرماتمه