جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعمر دو روزه


خواننده: سیاوش قمیشی

این عمر دو روزه
که به داره منو داره
وقتی که میدوزه
دل من حرفی که داره
حرف اوجه
که به ذلت تن نداده
وقتی که میگیره
دل من حرفایی داره
وقتی که میرنجه
به دلش دردایی داره
که بمیره
چون به ذلت تن نمیده