جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعمر باخته


شاهرخ

هوای تو ،هوای این خونه نبود
دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود
اما باختی ،منو دیر شناختی
اما باختی ،منو دیر شناختی
بنای عاشقیمون ،خونهء کاه گلی بود
در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود
دلم عجب دلی بود
اما باختی ،منو دیر شناختی
اما باختی ،منو دیر شناختی
توئی که چترنوازش رو سرم وا کردی
انقدر گشتیو گشتی منو پیدا کردی
قصه مونو عاقبت ورد زبونها کردی
دلت رو دربه درو یکه و تنها کردی
اما باختی ،منو دیر شناختی
عمرو باختی ،منو دیر شناختی
عمرو باختی ،منو دیر شناختی
عمرو باختی ،منو دیر شناختی
هوای تو ،هوای این خونه نبود
دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود
اما باختی ،منو دیر شناختی
اما باختی ،منو دیر شناختی
بنای عاشقیمون ،خونهء کاه گلی بود
در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود
دلم عجب دلی بود
اما باختی ،منو دیر شناختی
اما باختی ،منو دیر شناختی
توئی که چترنوازش رو سرم وا کردی
انقدر گشتیو گشتی منو پیدا کردی
قصه مونو عاقبت ورد زبونها کردی
دلت رو دربه درو یکه و تنها کردی
اما باختی ،منو دیر شناختی
عمرو باختی ،منو دیر شناختی
عمرو باختی ،منو دیر شناختی
عمرو باختی ،منو دیر شناختی