جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعطر گل یخ


منصور

تو آخرین آبه
از این زمستونی
نام گل یخ رو
تویی که میدونی
تویی که میتونی
تو فصل سرد من
طلوع کنی با عشق
به مرز درد من
گل یخم امّا،
گریزون از سرما
بذار توی دستات
آب بشم از گرما
گل یخم امّا،
گریزون از سرما
بذار توی دستات
آب بشم از گرما
ببر منو با خود
به فصل آفتابی
آشتی بده من رو
با عشق و بی تابی
ببر منو با خود
ای بهترین آخر
موندن من مرگه
ای آخرین یاور
گل یخم امّا،
گریزون از سرما
بذار توی دستات
آب بشم از گرما
تو آخرین آبه
از این زمستونی
نام گل یخ رو
تویی که میدونی
گل یخم امّا،
گریزون از سرما
بذار توی دستات
آب بشم از گرما
ببر منو با خود
به فصل آفتابی
آشتی بده من رو
با عشق و بی تابی
ببر منو با خود
ای بهترین آخر
موندن مرگه
ای آخرین یاور
گل یخم امّا،
گریزون از سرما
بذار توی دستات
آب بشم از گرما
گل یخم امّا،
گریزون از سرما
بذار توی دستات
آب بشم از گرما