جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق زیاد


خواننده: حمیرا

من که فقط توی دنیا همیشهبا تو بودم
هیچ یاد من نکردی هر جاباهات نبو دم
حالا که می رنجم از تو به من میگی حسودم2
عشق زیادحسودیم می یاره
عشق زیادحسودیم می یاره
آدم دل از آهن وسنگ نداره
اگه که حسود نبودمکه عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتماز چیزی باک نداشتم2
توی جیک جیک مستان از این حرفها نداشتیم
توی لبهای هم صدتا گل بوسه می کاشتیم2
تو عوض شدیو من همونم
من همونی که دیدیاونی که بودم
اگه کهعشق زیاد حسودیمیارهحسودم آرهحسودم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه کهدوستت نداشتماز چیزی باک نداشتم3

من که فقط توی دنیا...................................
...............................................................
................................................................
................................................................
........................................از چیزی باک نداشتم