جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعریضه


شاهرخ

وقتی دارم عریضمو
خدمتتون عرض می کنم، عرض می کنم
خودم که تعریف می کنم
عاشقی مو حض می کنم، حض می کنم
یه شمع دل سوخته دلی
مثل دلم نذر می کنم
ذوق می کنم شما منو
دوسم دارین فرض می کنم، فرض می کنم
ذوق می کنم، حض می کنم
گلی به گوشه ی جمالتون
معرفت و مرامتون
اجازه صادر بکنین
دلم بشه به نامتون
پیشه ی من عاشقیه
عشقی که طعم به داره
مثل تو نازنین گلی
نوبر و کرک به داره
دوس ندارم نور چراغ برگای باغم
به شما دست بزنه
دوس ندارم حتی سرانگشتای بادم
به شما دست بزنه