جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروس و دوماد


منوچهر سخائی

بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
بدستشون از اون باشه
بکامشون از این باشه
همسر اولینشون همسر اخرین باشه
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
بدستشون از اون باشه
بکامشون از این باشه
همسر اولینشون همسر اخرین باشه
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو