جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروس فرنگی


فتانه

عروس فرنگی که میگن تو هستی
نازک نارنجی که میگن تو هستی
غنچه غنچه هایی خانوم خانومایی
غنچه غنچه هایی خانوم خانومایی
عروس فرنگی که میگن تو هستی
نازک نارنجی که میگن تو هستی
غنچه غنچه هایی خانوم خانومایی
غنچه غنچه هایی خانوم خانومایی
عروس این مجلس ما تو هستی
عروس این مجلس ما تو هستی
خوشگل خوشگلای ما تو هستی
به دست شوهر خود زنجیر عشقو بستی
به دست شوهر خود زنجیر عشقو بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
عروس خانوم عروس خانوم
با برق اون چشمای خود آتیش برپا کردی
آتیش برپا کردی
گشتی و گشتی عاقبت
گشتی و گشتی عاقبت خوب چیزی پیدا کردی
خوب چیزی پیدا کردی
راستی که دلربایی راستی که خوش ادایی
قشنگی و تو ماهی چشم نخوری الهی
عروس فرنگی که میگن تو هستی
نازک نارنجی که میگن تو هستی
عروس فرنگی که میگن تو هستی
نازک نارنجی که میگن تو هستی
به دست شوهر خود زنجیر عشقو بستی
به دست شوهر خود زنجیر عشقو بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
آقای دامادو ببین آقای دامادو ببین
چه خوب و دلپسنده چه خوب و دلپسنده
در گوشی با عروس خانوم حرف می زنه و می خنده
حرف می زنه و می خنده
میگه من از دیار عاشقانم وای وای وای
اسیر خوشگلای این جهانم وای وای وای
تو هستی نازنین و دلستانم
می خوام امشب برای تو بخوانم
می خوام امشب برای تو بخوانم
می خوام امشب برای تو بخوانم
عروس فرنگی که میگن تو هستی
نازک نارنجی که میگن تو هستی
عروس فرنگی که میگن تو هستی
نازک نارنجی که میگن تو هستی
به دست شوهر خود زنجیر عشقو بستی
به دست شوهر خود زنجیر عشقو بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی
خوب کاری کردی بستی خوب کاری کردی بستی