جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروسی


جلال همتی

سر راش کنار برید
عروس داره با ناز میاد
خونچه ها طبق طبق
جهازی دنبالش میاد
کوچه رو جارو کنید
دوماد با فامیلش میاد
سفره عقد بچینید
آقا با دفترش میاد
به دوماد خبر بدید
عروس خانم شاباش میخواد
ترمه و حریر گل
فرش واسه زیر پاش میخواد
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید

عروس به این عروسکی
کی دیده کی دیده ؟
عروس به این ملوسکی
کی دیده کی دیده ؟
دوماد تاج طلا براش
خریده خریده
عروس شیطون بلا
دستاشو
کشیده کشیده
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید

سر راش کنار برید
عروس داره با ناز میاد
خونچه ها طبق طبق
جهازی دنبالش میاد
کوچه رو جارو کنید
دوماد با فامیلش میاد
سفره عقد بچینید
آقا با دفترش میاد
به دوماد خبر بدید
عروس خانم شاباش میخواد
ترمه و حریر گل
فرش واسه زیر پاش میخواد
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید

عروس به این عروسکی
کی دیده کی دیده ؟
عروس به این ملوسکی
کی دیده کی دیده ؟
دوماد تاج طلا براش
خریده خریده
عروس شیطون بلا
دستاشو
کشیده کشیده
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید
ستاره ها حالا چشمک بزنید
فرشته ها طاق نصرت بزنید