جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعروسی


سرژیک

ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی
ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی
بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی
بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی
بیاین دورش بچرخین
دست بزنیم برقصیم
بیاین به جشنو شادی
عروسی دومادی
بیاین دورش بچرخین
دست بزنیم برقصیم
بیاین به جشنو شادی
عروسی دومادی
گل یاس سپیدش اومد تو خونه
توی گلدون تو پنجره زده جوونه
گل یاس سپیدش اومد تو خونه
اومد تو خونه
توی گلدون تو پنجره زده جوونه
زده جوونه
زیر پاهاش بریزین سبد سبد گل
دو پرستو رسیدن به اشیانه
زیر پاهاش بریزین سبد سبد گل
دو پرستو رسیدن به اشیانه
وقتی گلت زد جوونه عروس میاد بخونه
وقتی خدا عشقو بت داد ببوسش عاشقونه
وقتی گلت زد جوونه عروس میاد بخونه
وقتی خدا عشقو بت داد ببوسش عاشقونه
بیاین دورش بچرخین
دست بزنیم برقصیم
بیاین به جشنو شادی
عروسی دومادی
بیاین دورش بچرخین
دست بزنیم برقصیم
بیاین به جشنو شادی
عروسی دومادی
ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی
ای خدای اسمون چه دنیای یه رنگی
ای عروس ترمه پوش چقدر نازو قشنگی
بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی
بیا بیا ببینمت چه خوشگلو ملوس شدی
بیا بیا ببینمت زیبا ترین عروس شدی
بیاین دورش بچرخین
دست بزنیم برقصیم
بیاین به جشنو شادی
عروسی دومادی
بیاین دورش بچرخین
دست بزنیم برقصیم
بیاین به جشنو شادی
عروسی دومادی