جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعتیقه


هایده

تو مقدسی مثل عبادتمتو رو دوست دارم مثل سعادتم
به تو محتاجم و احتیاج من
به تو محتاجم و احتیاج منعادته نمیشه ترک عادتم
تو نمای کامل صداقتیواسه من همیشه در نهایتی
لذت طلاوت یه آیه ایدلنشینه از تو هر حکایتی
با تو همصدا شدن نیت منعشق تو تمام حیثیت من
سایه بلند تو روی سرمحافظ ثبات و امنیت من
مثل نوری نور خالی از غبارمثل خواستن خواستن دیوونه وار
مثل یک عتیقه پاک و بی نظیراما در دست من بی اعتبار
با تو همصدا شدن نیت منعشق تو تمام حیثیت من
سایه بلند تو روی سرمحافظ ثبات و امنیت من
تو برای من عزیزترین کسیگل بی عیبی که دور از دسترسی
زندگی برای من خواستنیهبا تو همصحبت عیسی نفسی
تو گرانبهاترین عتیقه ایاز تو غافل نمیشم دقیقه ای
تو گرانبهاترین عتیقه ایاز تو غافل نمیشم دقیقه ای
مثل نوری نور خالی از غبارمثل خواستن خواستن دیوونه وار
مثل یک عتیقه پاک و بی نظیراما در دست من بی اعتبار
با تو همصدا شدن نیت منعشق تو تمام حیثیت من
سایه بلند تو روی سرمحافظ ثبات و امنیت من
حافظ ثبات و امنیت منحافظ ثبات و امنیت من