جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقه


شاهرخ

تنت رو دم به دم لرزوندم ای دل
چه بی حاصل چه بی حاصل
تورو سوزوندم ای دل
چنان بی گانه گشتی
چنان بی گانه گشتی از منو خلق
که در کار تو هم درموندم ای دل در موندم ای دل
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم
در خون نشسته عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در گوشهی این اگه در گوشهی این زندون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
میدونه بازیچهی دست رقیب
میدونه سر تا به پا همش فریبه
من کجا و دل کجا این بهدرد آشنا
نه میشه از من جدا نه می کنه منو رهامست فریبه
دل هوای گریه داره مثل ابرای بهاره
دم به دم می خواد بباره تا سحر چشم انتظاره
آخه دیونه شب زنده داره
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم
در خون نشسته عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در گوشهی این اگه در گوشهی این زندون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
میدونه بازیچهی دست رقیب
میدونه سر تا به پا همش فریبه
من کجا و دل کجا این بهدرد آشنا
نه میشه از من جدا نه می کنه منو رهامست فریبه
دل هوای گریه داره مثل ابرای بهاره
دم به دم می خواد بباره تا سحر چشم انتظاره
آخه دیونه شب زنده داره
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم
در خون نشسته عاشقه عاشقه عاشقه
اگه در گوشهی این اگه در گوشهی این زندون نشسته
عاشقه عاشقه عاشقه
اگه تو سینه دلم اگه تو سینه دلم