جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهظالم


خواننده: ابی

اسم تو گل شکل تو گل اما خودت خاری و بس
بغض منی نمی شکنی گرفته ای راه نفس،‌ گرفته ای راه نفس
اسم تو گل شکل تو گل اما خودت خاری و بس
بغض منی نمی شکنی منو می آزاری و بس، منو می آزاری و بس
ظالم، ظالم منو می آزاری و بس
با همه خوب خنده به لب به جان من زخم غضب
با همه خوب خنده به لب به جان من زخم غضب
همیشه دوست همیشه یار برای من طناب دار
با همه دوست با همه یار برای من طناب دار
ظالم، ظالم منو می آزاری و بس

تو از منی یا برای منی؟ تو عاشقی یا دشمنی؟
یه روز حیات یه روز عدم یه وقت زیاد یه لحظه کم
خسته از این حال و هوا از این همه چون و چرا
برای خاطر خدا مرا نبر به ناکجا
ظالم، ظالم منو می آراری و بس

اسم تو گل شکل تو گل اما خودت خاری و بس
بغض منی نمی شکنی منو می آزاری و بس، منو می آزاری و بس

ظالم، ظالم منو می آزاری و بس
با همه خوب خنده به لب به جان من زخم غضب
با همه خوب خنده به لب به جان من زخم غضب
همیشه دوست همیشه یار برای من طناب دار
با همه دوست با همه یار برای من طناب دار
ظالم، ظالم منو می آزاری و بس